HOTLINE: 0937.772.000 - 0965.555.702

Thông tin ROM mơi nhất:
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/download.inf

Update ROM gốc mới nhất ngày 29 tháng 1 năm 2014

Rom gốc mới nhất cho Sky A850L: V225
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A850L/IM-A850L_S1233225.BINX
Rom gốc dạng zip Ver225 A850L:
https://drive.google.com/file/d/0B1J3jFM-qOndX2hwTkNWZHNQVHc/edit?usp=sharing

Rom gốc mới nhất cho Sky A850K: V225
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A850K/IM-A850K_S0837225.BINX
Rom gốc mới nhất cho Sky A850S: V225
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A850S/IM-A850S_S0216225.BINX

Update ROM gốc mới nhất ngày 7 tháng 9 năm 2013
A850L: V222
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A850L/IM-A850L_S1233222.BINX
A850K: V222
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A850K/IM-A850K_S0837222.BINX
A850S: V224
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A850S/IM-A850S_S0216224.BINX

Update ROM gốc mới nhất ngày 26 tháng 6 năm 2013 (4.1.2)
Rom gốc A850K: bản Ver 216:
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A850K/IM-A850K_S0837216.BINX

Update ROM gốc mới nhất ngày 3 tháng 6 năm 2013 (4.1.2)
Rom gốc A850L: bản Ver 217
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A850L/IM-A850L_S1233217.BINX
Rom gốc A850K: bản Ver 214
:http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A850K/IM-A850K_S0837214.BINX
Rom gốc A850S: bản Ver 217
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A850S_S0216217.BINX
Driver cho các máy SKY IM-A850
Driver A850L: http://file.isky.co.kr/upload/software/USB/IMA850L_USBDriver.zip
Driver A850K: http://file.isky.co.kr/upload/software/USB/IMA850K_USBDriver.zip
Driver A850S: http://file.isky.co.kr/upload/software/USB/IMA850S_USBDriver.zip
left
rigt